Ogólne Warunki Sprzedaży przy współpracy z ANTON Sp. z o.o.

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży towarów i usług dokonywanych przez ANTON Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smoleńska 53/2, 85-871 Bydgoszcz, e-mail: weare@anton.com.pl, tel. +48 575 601 504, KRS: 0000927198. Niniejsze OWS stanowią integralną część umowy sprzedaży.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Ogólne Warunki Sprzedaży towarów i usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy ANTON Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smoleńska 53/2, 85-871 Bydgoszcz, e-mail: weare@anton.com.pl, tel. +48 575 601 504, KRS: 0000927198, a Kupującym.
  2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poniższe OWS stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia, o ile indywidualnie ustalone warunki nie stanowią inaczej.
  3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji kupującego jako załącznik do wiadomości e-mail, powiązanej z ofertą, ponadto dostępne są na stronie internetowej pod adresem anton.com.pl/ows/. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z ANTON Sp. z o.o., przyjęcie Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
  4. Jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy stronami odbiegające od zasad przedstawionych w OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez ANTON Sp. z o.o..
 2. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

  1. Oferta ANTON Sp. z o.o., z zastrzeżeniem pkt. 2.7 OWS, stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej. Potwierdzenie zamówienia przez ANTON Sp. z o.o. oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia oraz wynikających z postanowień OWS.
  2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże ANTON Sp. z o.o., a brak jej odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  3. Zamówienie powinno zawierać nazwę produktu lub usługi, ilość zamawianego towaru i dane identyfikacyjne firmy.
  4. Terminy realizacji towarów i usług oraz zamówień według specyfikacji Kupującego podlegają ustaleniom indywidualnym.
  5. W przypadku składania zamówienia telefonicznie wystawiane będą dokumenty zamówień z systemu ANTON Sp. z o.o., które należy potwierdzić, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
  6. Przed pierwszą transakcją z odroczonym terminem płatności, należy przesłać dokumenty rejestrowe firmy: wpis do ewidencji lub wypis z rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję nadania NIP.
  7. Projekty, schematy, rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyrażonej zgody ANTON Sp. z o.o. nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim.
  8. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w żaden inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia.
  9. W przypadku zamówień niestandardowych wykonanych dla Kupującego na specjalne zamówienie (wg projektów, schematów, rysunków, ustaleń lub wszelkiej innej dokumentacji dołączonej do oferty), ANTON Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykonania produkcji +/- 5%. W przypadku zmian w uprzednio zaakceptowanych przez Kupującego projektach, za kolejne zmiany, przed przystąpieniem do procesu produkcji, ANTON Sp. z o.o. ma prawo naliczyć dodatkową opłatę 20% kwoty zamówienia. Żądane zmiany mogą spowodować przesunięcie terminu realizacji, wysyłki oraz dostawy.
  10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez Kupującego, która jest niezbędna do jego realizacji oraz potwierdzenia płatności. Potwierdzenie dokonania akceptacji powinno być przesłane drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.
  11. Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do Kupującego celem akceptacji.
  12. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Kupującego potwierdzenia akceptacji wprowadzonych zmian.
  13. Kupujący zobowiązany jest precyzyjnie sprawdzić całą treść zamówionych materiałów marketingowych oraz reklamowych pod kątem błędów zarówno redaktorskich, jak i rzeczowych, oraz wyglądu projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, Kupujący akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji.
  14. Akceptacja projektu ostatecznie zamyka proces dokonywania zmian. Po dokonaniu akceptacji Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za błędy występujące w pracy, które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania.
  15. ANTON Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówionych produktów lub usług wynikających z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności ANTON Sp. z o.o. zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Kupującego.
 3. Projekty graficzne, fotografia, strony Internetowe, materiały reklamowe

  1. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do firmy ANTON Sp. z o.o. materiałów potrzebnych do projektu (tekstów, dodatkowych informacji, dokumentów etc.) pod względem treści, błędów literowych, stylistycznych oraz jakości przekazywanych zdjęć.
  2. Odpowiedzialność za błędy w treści projektu przechodzi na Kupującego także w sytuacji, kiedy wykonany przez firmę ANTON Sp. z o.o. projekt zostanie przez Kupującego zaakceptowany.
  3. ANTON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikowania wykonanych, projektów po realizacji w swoim portfolio: na stronie internetowej, podczas prezentacji prac na spotkaniach z klientami, w mediach społecznościowych oraz działaniach marketingowych.
  4. ANTON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie i własności ofert, projektów, schematów i rysunków. Bez zgody ANTON Sp. z o.o. nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.
  5. Autorskie prawa majątkowe do projektów, schematów, rysunków i zdjęć wykonanych przez firmę ANTON Sp. z o.o., przechodzą na Kupującego z chwilą wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy firmy ANTON Sp. z o.o., wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania odpowiednią kwotą rachunku bankowego ANTON Sp. z o.o..
  6. Prawo do wizerunku osób na zdjęciach regulowane jest odrębną umową.
  7. Jeżeli w trakcie prac nad projektem, schematem lub rysunkiem okaże się, że dla jego poprawnego wykonania lub zagwarantowania wymaganej jakości niezbędne jest użycie innych technik produkcji lub materiałów niż wcześniej wyszczególnione na zleceniu, firma ANTON Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do przedstawienia do akceptacji zmodyfikowanej oferty.
  8. Jeśli nie ustalono inaczej, do każdego projektu Kupujący może wprowadzić poprawki w trzech wiadomościach e-mail. W przypadku ilości poprawek znacząco odbiegających od wyżej ustalonych firma ANTON Sp. z o.o. ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat za pracę studia graficznego.
  9. Zmiany w układzie elementów po akceptacji projektu graficznego lub strony Internetowej będą dodatkowo płatne, zgodnie z obowiązującą stawką godzinową pracy studia graficznego (150 zł netto / godzina).
  10. ANTON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przekazania dzieła ze względu na opóźnienie zamawiającego we współpracy z wykonawcą lub wielokrotnych zróżnicowanych zmian w projekcie pojawiających się ze strony zamawiającego na etapie pracy nad projektem.
  11. Kupujący ma obowiązek zgłosić swoje uwagi do przedstawionych zdjęć, schematów, rysunków lub projektów w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail najpóźniej w terminie 7 dni od ich zaprezentowania przez ANTON Sp. z o.o.. W przypadku nieuzasadnionego braku uwag i kontaktu ze strony Kupującego ANTON Sp. z o.o. ma prawo do samodzielnego wyboru zamówionych ujęć czy projektów i przekazania Kupującemu gotowych plików. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu.
  12. Jeżeli ANTON Sp. z o.o. nie jest w stanie sprostać wymogom Kupującego dotyczącym wykonania zlecenia, firma ma prawo zrezygnować z realizacji usługi, nie ponosząc żadnych kosztów związanych z zatrzymaniem realizacji takiego zlecenia.
  13. Z uwagi na stosowaną technologię druku podczas produkcji może powstać 10% rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru. ANTON Sp. z o.o. zaleca wykonanie wydruków próbnych – proofów kolorystycznych. W sytuacji, gdy druk materiałów następuje bez wykonania wskazanego proofu, ANTON Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności kolorystyczne pomiędzy przedstawionym projektem w wersji elektronicznej a wydrukiem finalnym. Wydruk próbny wykonywany jest przez ANTON Sp. z o.o. na koszt Kupującego.
  14. Kupujący, którzy nie wywiązali się z płatności za wykonaną pracę, nie mają prawa do wykorzystywania zdjęć czy projektów graficznych w żadnych materiałach promocyjnych firmy.
 4. Ceny i warunki płatności

  1. Należność za zakupiony towar lub usługę może być uregulowana:
   • przelewem, według warunków ustalonych z ANTON Sp. z o.o.
   • gotówką / za pobraniem
   • kartą płatniczą
  2. Płatność za zakupione przez Kupującego produkty, nastąpi według warunków handlowych, obowiązujących strony w dniu wystawienia faktury lub obowiązującej oferty.
  3. Ceny podane w cennikach handlowych lub ofertach są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
  4. Ceny w PLN ustalane będą na podstawie kursu sprzedaży walut (EUR, USD lub innych) w banku w dniu fakturowania.
  5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto ANTON Sp. z o.o..
  6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, ANTON Sp. z o.o.ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez Kupującego, zalegającego z płatnościami oraz zastrzega sobie prawo do wyłączenia administrowanych usług.
  7. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności.
 5. Warunki dostawy, transport

  1. Dostawy realizowane są transportem własnym ANTON Sp. z o.o. lub za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z ANTON Sp. z o.o. na koszt Kupującego. Na życzenie Kupującego dostawa może zostać zrealizowana za pośrednictwem wskazanej przez niego firmy, po otrzymaniu stosownych danych do wypełnienia dokumentów przewozowych. Towary mogą być odebrane osobiście przez Kupującego lub przez osobę przez niego upoważnioną. W przypadku odbioru towaru przez firmę kurierską zlecenie wybraną przez Kupującego – niezbędne dokumenty przewozowe powinny być dostarczone w momencie składania zamówienia.
  2. W przypadku zamówienia towarów terminy podlegają indywidualnym ustaleniom.
  3. Adresem dostawy przesyłki jest siedziba Kupującego, chyba że na zamówieniu zostanie określony inny adres dostawy.
  4. Przy zamówieniach na kwotę wyższą niż 1000 zł netto, dla przesyłek wysyłanych z magazynu w Bydgoszczy, koszta będą pokrywane przez firmę ANTON Sp. z o.o. (z wyjątkiem gabarytów niestandardowych).
  5. Przy zamówieniach na kwotę niższą niż 1000 zł netto, dla przesyłek wysyłanych z magazynu w Bydgoszczy, koszta będą pokrywane przez Kupującego.
  6. Koszta przesyłki dostarczane do Kupującego będą indywidualnie wyliczane.
  7. Firma ANTON Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
 6. Zwroty towaru

  1. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez ANTON Sp. z o.o.. W przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane.
  2. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.
  3. W przypadku dokonania zwrotu towarów handlowych Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 25% ceny towaru.
  4. Produkty niestandardowe, wykonane na specjalne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi.
  5. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.
  6. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.
 7. Gwarancja

  1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych przez ANTON Sp. z o.o. produktów w ciągu trzech dni od daty ich odbioru lub niezwłocznie po odebraniu towaru. Pod pojęciem ww. kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia „gołym” okiem bez prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w rozdziale 7, w zakresie dotyczącym ww. kontroli ilościowo-jakościowej.
  2. ANTON Sp. z o.o. gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
  3. Odpowiedzialność ANTON Sp. z o.o. z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym zakresie należy do ANTON Sp. z o.o.. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
  4. Własność wadliwych wymienionych produktów przysługuje firmie ANTON Sp. z o.o..
  5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania.
  6. Odpowiedzialność ANTON Sp. z o.o. z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.
  7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
   • niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania
   • nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie
   • działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które ANTON Sp. z o.o. nie posiada wpływu
  8. Odpowiedzialność ANTON Sp. z o.o. nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.
  9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. Postępowanie reklamacyjne

  1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające nazwę produktu, opis wady oraz podanie numery faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji reklamowanego towaru.
  2. Zareklamowany towar należy przesłać do ANTON Sp. z o.o. w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.
  3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone towary. ANTON Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
  4. ANTON Sp. z o.o., pod warunkiem, że uzna reklamację, ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawie lub wymianie.
  5. ANTON Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy ANTON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
  6. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest drogą elektroniczną lub listownie.
  7. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt ANTON Sp. z o.o. we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.
  8. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: anton.com.pl/ows/.
  2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez ANTON Sp. z o.o., za miesięcznym uprzedzeniem.
  3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.
  4. Wszelkie odstępstwa Ogólnych Warunków Sprzedaży zaproponowane przez Kupującego przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody ANTON Sp. z o.o..
  5. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby firmy ANTON Sp. z o.o..